Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů fyzických osob je ve společnosti ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o., č.p. 75, 330 07 Druztová, IČ: 02667908, DIČ: CZ02667908, (dále jako „Správce“), zabezpečována v souladu právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), příp. dalších předpisů upravujících tuto problematiku.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném k dosažení stanoveného účelu zpracování. Každé zpracování probíhá na základě identifikovaného právního základu.

Účel zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném k dosažení stanoveného účelu zpracování. Každé zpracování probíhá na základě identifikovaného právního základu

Právní základ pro zpracování

zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pro dosažení stanoveného účelu zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje. Jedná se o tyto kategorie údajů:

  • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, IČO
  • Kontaktní údaje – adresa, telefon, e-mail
  • Obchodní aktivity

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné nebo Vámi chtěné pro vyřešení Vaší poptávky. Poté, co již není nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli společnosti ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením GDPR a ZOOU. Společnost ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. vyžaduje od zpracovatelů osobních údajů stejné technické a organizační zabezpečení osobních údajů, jaké sama garantuje. Zpracovatel je oprávněn nakládat s předanými údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, kterou byl společností ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. pověřen.

Společnost ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (např. orgány státní správy, orgány dohledu, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci, orgány činné v trestním řízení)

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Zpracovatel i jeho výpočetní technika (servery, cloudy, atd.) se nachází v zemích EU.

Vaše práva

Společnost ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. vás informuje o tom, že vám Nařízení GDPR, kromě výše popisovaného práva udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, garantuje další práva, a to:

  • právo na informace a vysvětlení1
  • právo na přístup k osobním údajům2
  • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů3
  • právo na výmaz osobních údajů4
  • právo na přenositelnost údajů5
  • právo na omezení nakládání s osobními údaji6
  • právo podat na ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – adresa: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz, pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány7

Veškeré dotazy, pochybnosti a žádosti adresujte prosím pověřenci pro ochranu osobních údajů. Odpověď obdržíte stejným způsobem, jakým jste žádost podali, a to bezplatně a bezodkladně, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení žádosti. Uvedená lhůta může být prodloužena maximálně o dva měsíce, o čemž budete předem informováni. Společnost ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. je oprávněna žádost odmítnout či požadovat poplatek za administrativní náklady s tím spojené, a to v případě, že vaše žádost bude zjevně nedůvodná či nepřiměřená. Za účelem maximální ochrany vašich osobních údajů a zajištění, aby nedošlo k jejich zneužití jinými osobami či jejich předání cizím osobám, budeme při podání žádosti požadovat ověření vaší totožnosti.

Kontaktní údaje pro uplatnění Vašich práv:

poštovní adresa:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o.,

č.p. 75, 330 07 Druztová, IČ: 02667908,

e-mail: info@romanpanuska.cz

Vymezení základních pojmů

Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy Vás. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů: jakákoliv fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Správce: subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Zpracovatel: subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje.

Příjemce: každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje.

Zpracování osobních údajů: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

1 Pokud Vám cokoliv není jasné, neváhejte kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

2 Můžete se zeptat, jaké vaše osobní údaje společnost ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. zpracovává, za jakým účelem, jaký zákonný důvod ji k tomu opravňuje, zda mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším subjektům, atd.

3 Pokud se domníváte, že společnost ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. zpracovává nepřesné údaje o Vaší osobě, máte právo nás na to upozornit a žádat opravu či doplnění.

4 Můžete žádat, aby společnost ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. Vaše osobní údaje vymazala.

5 Můžete žádat, abychom jiné společnosti předali ve strojově čitelném formátu ty údaje, které jste nám předali k automatizovanému zpracování.

6 Můžete žádat, aby společnost ROMAN PANUŠKA METROLOGIE s.r.o. omezila nakládání s Vašimi osobními údaji, např. pokud požádáte o jejich opravu nebo doplnění, a to až do doby, než se ověří přesnost údajů.

7 Vyžádáním dodatečných informací, s jejichž pomocí bude potvrzena Vaše totožnost, anebo požadavkem na předložení žádosti s požadavkem na předložení dokladu Vaší totožnosti v případě ústního (osobního) podání žádosti.